Szanowni Państwo,

Procesy wdrażania infrastruktury Smart Grid w Polsce realizowane są przez spółki dystrybucyjne i PSE S.A. już od kilku lat, w różnym zakresie i skali.
Projekt Smart Grid, w swej istocie, jest formą cyfryzacji kolejnego obszaru życia gospodarczego i społecznego i dotyczy specyficznego obszaru.
Specyfika ta wynika ze znacząco długiego okresu użytkowania (technicznej sprawności) podstawowych składników majątku, zarówno wytwórczego, jak i sieciowego a także aktualnego wciąż braku realnej alternatywy „rynkowej" dla naturalnego monopolu zaopatrzenia w energię elektryczną z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.
Jednakże, procesy decyzyjne w realizacji Smart Grid, przebiegające na kilku poziomach zaangażowanego biznesu, albo synergicznie się wspierają, albo bronią status quo.
Obecni na rynku dostawcy technologii, zwłaszcza należący do światowych potentatów, zainteresowani są, w pierwszej kolejności, sprzedażą rozwiązań już posiadanych, nie oglądając się na to, w jakim stopniu rozwiązania te odpowiadają faktycznym potrzebom lokalnego rynku. Im dłużej ten stan będzie się utrzymywał, tym większa populacja danego rozwiązania zostanie na tym rynku ulokowana i tym mniejsza będzie szansa na strategiczną zmianę i ograniczenie skuteczności podziału tego rynku pomiędzy już na nim obecnych – ze szkodą dla konsumentów, ale (paradoksalnie) także ze szkodą dla samych dostawców urządzeń i technologii, tyle, że w dłuższym horyzoncie.
Nie można jednak zapominać, że składniki majątku wytworzone w wyniku inwestycji podejmowanych dzisiaj, obecne będą w życiu gospodarczym kraju do roku 2050 i dłużej. Zatem decyzji tych nie wolno odsuwać w czasie pod hasłem „dalszego doskonalenia wdrażanych rozwiązań".
 
Spójny fundament dla budowania obrazu energetyki przyszłości - stanowią określone przez Prezesa URE (w jego Stanowisku z dnia 10 lipca 2013r.) ramy interoperacyjności, uzupełnione wymaganiem wymienności (zastępowalności) urządzeń, wchodzących w skład infrastruktury inteligentnej sieci, które zostały wzmocnione zapowiedzią wdrożenia w kolejnym okresie regulacji narzędzi regulacji jakościowej.
W Stanowisku tym został zdefiniowany już teraz minimalny akceptowalny próg SLA (Service Level Agreement) dla wdrażanej infrastruktury, niezbędny zakres funkcjonalności interfejsów komunikacyjnych licznika AMI, a także została uzasadniona potrzeba dostosowania się wszystkich inwestorów oraz dostawców sprzętu do ram wymienności i interoperacyjności dla współpracujących ze sobą elementów infrastruktury - a więc Stanowisko istotnie ogranicza dowolność w przyjmowaniu rozwiązań wzajemnie niekompatybilnych.
 
Dla wielu podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie rozwiązań pro-smart i ich późniejszą eksploatację, w wymaganiach objętych Stanowiskiem - nie wszystkie kwestie są jednoznaczne a w szczególności, cel ich stawiania ( w wielu kwestiach całkowicie nowy w porównaniu do znanych wdrożeń), co rodzi wiele pytań i wątpliwości.
 
EM&CA S.A. po raz kolejny, poczynając od konferencji zatytułowanej „Zdalny pomiar energii elektrycznej – elementem rozwoju Rynku Energii" (styczeń 2009r.), stara się propagować i przybliżać problematykę rynku energii w jego nowym kształcie, prezentując jego kolejne elementy, w miarę ich konkretyzowania się w wymiarze koncepcyjnym i legislacyjnym a także w procesach wdrażania.

Stąd też wydaje się nam istotne aby wesprzeć procesy realizacji Smart Grid z uwzględnieniem wypracowanych przez Prezesa URE stanowisk w tej kwestii, poprzez przybliżenie środowiskom energetyków a także producentom urządzeń pomiarowych, dostawcom technologii i integratorom - problemów i konfliktów, jakie będą występować w procesie realizacji infrastruktury Smart Grid a także możliwości i metody ich unikania i rozwiązywania.
W celu zaprezentowania przedmiotowej problematyki szerokiemu gronu podmiotów, biorących udział w tych procesach - organizujemy konferencję:

„Wdrażanie Smart Grid – ramy standardów, ryzyka, konflikty",

która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2013r. w hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie.
Podczas konferencji przedstawione i przedyskutowane zostaną następujące tematy:
  • Stanowisko Prezesa URE w sprawie ram interoperacyjności i wymienności elementów sieci Smart Grid
  • Ryzyka budowy Smart Grid ( OSD E i ich korporacje)
  • Konflikt protokołów/procesorów (panel dyskusyjny)
  • Drogi zarządzania w/w ryzykami i konfliktami – rola integratorów i aktywnych odbiorców energii
  • Jak aktywni odbiorcy skorzystają z nowych rozwiązań
  • Prezentacje integratorów/dostawców technologii oraz integratorów i dostawców usług ESCO
Jako gości specjalnych, zaprosiliśmy do wzięcia udziału w konferencji: Marka Woszczyka - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zdzisława Gawlika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu, Tomasza Dąbrowskiego - Dyrektora Departamentu Energetyki z Ministerstwa Gospodarki, Henryk Majchrzaka - Prezesa PSE S.A., Roberta Stelmaszczyka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

W trakcie konferencji wystąpią prelegenci, będący niekwestionowanymi autorytetami w obszarze działania rynku energii elektrycznej w Polsce a także przedstawiciele wielu przedsiębiorstw energetycznych, instytucji i podmiotów, związanych z kreowaniem i wdrażaniem rozwiązań Smart Grid, opomiarowania i teleinformatyki w energetyce.

Serdecznie zapraszam.

Zbigniew Bicki
Prezes Zarządu
EM&CA S.A.

Organizator
EM&CA S.A.
Złoty sponsor
T-MATIC
Srebrny sponsor
Apator Atende Software Echelon
Mindmade
Sponsor
Landis + Gyr
Innsoft
Patronat honorowy
KIGEIT
Patron medialny
Centrum informacji o rynku energii
Smart Grids
Smart Grids